Regeringen utreder preclearance – amerikansk inresekontroll på Arlanda

Regeringen har idag, torsdagen den 14 juli, fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur avtalen med USA om preclearance, amerikansk inresekontroll, ska genomföras i svensk rätt. Särskild utredare blir Stefan Mann.