Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök

Regeringen har i dag fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor.

Med alternativa metoder till djurförsök avses metoder som ersätter, begränsar eller förfinar djurförsök. Den s.k. 3 R:ns princip (Replace, Reduce och Refine) genomsyrar lagstiftningen och är grundläggande för att säkerställa ett gott djurskydd för försöksdjur.

– Hittills har det inte funnits någon naturlig samlingspunkt för 3R-frågor och inte heller någon aktör som haft ansvaret för att samla och ta tillvara den kompetens som finns, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Pressmeddelande: Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök

Näringsdepartementet,
20 november 2014