Remiss av delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 23 maj 2016.