Remiss för slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Remisslista för slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Remissvaren ska vara inkomna till Socialdepartementet senast den 30 november 2015. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet.

Remiss från Socialdepartementet