Remiss på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring om förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009.