Remiss: Särskilt bemyndigande ska ge regeringen möjlighet att göra undantag från plan- och bygglagen vid extraordinär flyktingsituation

Regeringen skickar idag ut en promemoria på remiss med ett nytt lagförslag som ger regeringen möjlighet att göra undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för att säkerställa att asylsökanden har tak över huvudet. Förslaget, som möjliggör att asylrätten kan värnas, gäller tillfälliga flyktingboenden när antalet asylsökande bedöms vara särskilt omfattande.