Remiss: Utkast till lagrådsremiss om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 18 mars 2016.