Revidering av överenskommelse mellan staten och SKL, aktivitetsförmågeutredningar

Regeringen godkänner överenskommelsen om att revidera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2015.

Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet