Riksdagen bör besluta om målen för den offentliga förvaltningens digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114). ESV stödjer i stort utredningens förslag men har lämnat ett antal avvikande synpunkter. Bland annat anser inte ESV att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till det övergripande målet på det sätt som utredaren föreslår, samt att resonemangen om avgiftsfinansiering behöver nyanseras.