Så ska byggtider kortas från idé till byggstart

Fredagen den 14 mars lämnade Överklagandeutredningen sitt betänkande "Effektiv och rättssäker PBL-överprövning" till Bostadsminister Stefan Attefall.
-Överklagandetiderna för byggande är idag alldeles för långa. Regeringen har redan gett 30 miljoner kronor per år för att länsstyrelserna ska korta handläggningstiderna för överklagandeärenden. Det här är en del i ett fortsatt arbete för att rejält kunna korta tiden från idé till byggstart och få upp byggtakten i Sverige. Nu ska utredningen skickas ut på remiss och vi får invänta remissinstansernas synpunkter, sa Stefan Attefall.

SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Socialdepartementet,
17 mars 2014