Sametinget sammanställer kunskap om psykisk ohälsa hos renskötande samer

Sametinget får i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskaper och kunskapsbehov om renskötande samers psykiska ohälsa. Detta är ett första steg som också Sametinget efterfrågat med anledning av att renskötande samer bland annat löper större risk än andra att drabbas av ångest- och depressionssymtom.

Pressmeddelande: Samers psykosociala hälsa kartläggs.

Socialdepartementet,
27 april 2015