Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken i syfte att effektivisera sanktionssystemet.