Satsning på jämställdhet för hållbar tillväxt i Sveriges regioner

Den 10 december 2015 fattade regeringen beslut om att Tillväxtverket ska utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt bland annat genom samordning, stöd och lärande riktat till Sveriges regioner. Tillväxtverket ska avsätta 36 miljoner kronor per år under perioden 2016–2018. Medel ska bland annat fördelas till aktörer med regionalt utvecklingsansvar för deras arbete inom området jämställd regional tillväxt.