SKL Kommentus vinner mål om inköpscentralens arbetssätt

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.

SKL Kommentus VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell välkomnar kammarrättens dom.
– Domen innebär att Sveriges kommuner och landsting tryggt kan fortsätta att använda SKL Kommentus ramavtal. Vi vet av tidigare erfarenhet hur besvärligt det hade blivit att hantera en förlust.

Domen klargör att lagen kräver att de upphandlande myndigheterna, för att få använda ramavtalen, enbart ska vara identifierade i samband med att upphandlingen annonseras. Vidare konstaterar kammarrätten att upphandlingslagstiftningen inte kräver att de avropsberättigade parterna ska ha förpliktat sig att utnyttja ramavtalen. Det ligger i ramavtalens natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges.

SKL Kommentus har – oaktat utfallet i målet – under våren påbörjat ett arbete för att ytterligare förtydliga de affärsmässiga förutsättningarna för anbudsgivarna i samband med upphandling av enskilda ramavtal.