Skrivelse om internationella finansiella institutioner till riksdagen

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som redovisar Internationella valutafondens, Världsbankens samt de regionala utvecklings- och investeringsbankernas verksamhet under 2012-2013. Bland annat behandlas institutionernas övervakning av den globala ekonomin, utlåning, sektorsövergripande frågor som jämställdhet och miljö, klimat och energi samt viktiga framtidsfrågor.

Skr. 2013/14:139: Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012-2013

Finansdepartementet,
18 mars 2014