Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.
Rapport Från Näringsdepartementet