Större digital innovation i Sverige

En ökad användning och skapande av programvara med öppen källkod skulle möjliggöra större digital innovation i Sverige. Det skulle även sänkta kostnader genom att innovationerna enkelt kan delas och återanvändas. I slutänden får skattebetalarna bättre valuta för investerade offentliga medel och bättre digitala tjänster. 

Det hävdar Fredrik Svensson, affärsutvecklingschef, och Tony Nicolaides, ansvarig för offentlig sektor, båda på den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro, i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER. 

Fredrik Svensson, affärsutvecklingschef, Redpill Linpro.

Svensk ekonomi går dåligt, vi får allt mindre för vår svenska krona och offentlig sektor måste spara pengar. Samtidigt står vi inför stora utmaningar i samhället vilket kräver investeringar där inte minst digitalisering är ett nyckelområde. Området är prioriterat och det offentliga Sverige läggs stora summor på digitala tjänster och produkter, runt 40 miljarder kronor per år de senaste åren enligt en sammanställning från TechSverige. 

Ökad resurseffektivitet

Men offentlig sektor behöver bli mer resurseffektiv när det kommer till digitalisering, inte minst givet den tuffare ekonomiska vardagen. Allt för ofta läggs tid och kompetens på att ta fram tjänster, applikationer eller kod som redan är utvecklad av skattefinansierade medel. Dessutom måste vi hitta sätt att använda all den data som redan finns för att fatta bättre beslut.  Vi behöver även skapa förutsättningar där nya digitala innovationer, tjänster och program kan samverka med varandra. Lösningen stavas öka kravet på att använda öppen källkod i offentlig IT – utveckla tjänster, program och kod på ett språk som alla förstår. Mer om det senare.

Inom offentlig sektor utvecklas varje dag digitala tjänster och program som erbjuder en lösning på exakt samma behov eller problem som finns inom flera andra verksamheter. Eller som redan är utvecklad av annan myndighet eller kommun. Vi är alla överens om att digitaliseringen enbart kommer att öka och behovet av kompetens är skriande, i Sverige fattas det 70 000 ingenjörer kommande år. Att då återuppfinna hjulet är ett rent resursslöseri. Vi måste se till att den kompetens som finns arbetar med digitala innovationer som utvecklar samhället. 

Dela data säkert

När det kommer till att dela data så behövs det givetvis säkras att varken den personliga integriteten eller nationens säkerhet riskeras. Med dessa förutsättningar på plats finns stora möjligheter till innovation genom att maximera användningen av data. Inte minst har offentlig sektor skapat många smarta tjänster som underlättar för medborgare genom att maximera nyttan av data. Och i det offentliga Sverige finns det krav på att tjänster som tas fram ska utvecklas med öppna gränssnitt för att på så sätt underlätta datadelning.

Men det finns en enormt mycket större potential att tillgängliggöra betydligt mer data och därmed skapa förutsättningar för att bättre beslut kan tas. Nyckeln till detta är att digitala tjänster och program kan prata samma språk och samverka. 

Inköpsavdelningens roll

Allt för ofta är hindret IT-branschens traditionella affärsmodell som låser in kunden i en viss teknik eller ett visst program. Men även inköpsavdelningen har en roll att spela, för ofta efterfrågas en ”gängse” tjänst i stället för att upphandla en lösning på en viss utmaning eller behov. 

För att bemöta dessa utmaningar vill vi se ett ökat krav från offentlig sektor att upphandla tjänster byggda på öppna gränssnitt och med öppen källkod. 

Med digitala tjänster och program utvecklade på öppen källkod kan både innovationer och data återanvändas och delas på ett enklare sätt. Säkerhet ökar genom att fler kan granska programkoden och nya tjänster kan testas tidigt i praktiken för att justeras efter användarnas återkoppling. 

Bättre kompetensutnyttjande

Öppen källkod skapar även möjlighet till bredare samarbete kring digital innovation i större grupper, mellan myndigheter och företag och även över nationsgränser – bättre utnyttjande av den kompetens som finns. En ökad användning och skapande av programvara med öppen källkod skulle möjliggöra större digital innovation i Sverige. Det skulle även sänkta kostnader genom att innovationerna enkelt kan delas och återanvändas. I slutänden får skattebetalarna bättre valuta för investerade offentliga medel och bättre digitala tjänster. 

Fredrik Svensson, affärsutvecklingschef
Tony Nicolaides, ansvarig för offentlig sektor,
båda på den digitala samhällsbyggaren Redpill Linpro 

Tony Nicolaides, ansvarig offentlig sektor, Redpill Linpro.