Sverige har uppnått förnybartmål

Regeringen skickar idag in Sveriges andra rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG, till EU-kommissionen. Rapporten visar att Sverige, sju år innan 2020, har uppnått sina mål både när det gäller den samlade andelen förnybart i hela energisystemet och andelen förnybart i transporterna.

– Vi i Sverige har rika förnybara resurser – med solen, vinden, vattnet och skogen. Att vi redan nu nått och överträffar EU:s 2020-mål om förnybart ger oss ett bra utgångsläge inför de kommande förhandlingarna, som påbörjas i början på nästa år, om ett nytt klimat- och energipolitiskt ramverk för EU inför 2030, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Pressmeddelande: Sverige har uppnått sitt och EU:s förnybartmål

Näringsdepartementet,
23 december 2013