Sveriges konvergensprogram överlämnat till kommissionen

Idag har regeringen överlämnat Sveriges konvergensprogram för 2014 till EU-kommissionen. EU:s stabilitets- och tillväxtpakt ålägger medlemsstaterna att årligen lämna in stabilitets- och konvergensprogram och de är sedan utgångspunkten för Europeiska rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position. Det svenska konvergensprogrammet baseras på de åtgärder som aviserades i budgetpropositionen för 2014 och 2014 års ekonomiska vårproposition samt den prognos för den ekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna som presenterades i årets ekonomiska vårproposition.

Rapport: Sveriges konvergensprogram 2014

Finansdepartementet,
16 april 2014