Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

I propositionen föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera den så kallade TSM-förordningen, det vill säga Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordningen om roaming i allmänna mobilnät i unionen.