Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att komplettera den s.k. TSM-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om roaming i allmänna mobilnät i unionen.