Transportstyrelsen utvärderar användandet av kommunikationsutrustning i bil

Regeringen har idag beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utvärdera de åtgärder som infördes 2013, som syftar till att minska trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd. Om vidtagna åtgärder inte bedöms vara tillräckligt effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt ska Transportstyrelsen återkomma till regeringen med förslag till regeländringar eller andra åtgärder.