Trygghetslarm – viktig fråga för leverantören

Under tiden som den pågående upphandlingen är överprövad och vi väntar på besked från förvaltningsrätten rekapitulerar vi några av de händelser som förevarit och som kan få påverkan på användningen av vårt kommande ramavtal. Ramavtalet till upphandling Trygghetslarm och larmmottagning 2015 var planerat att kunna börja tillämpas under januari 2016. Tidsplanen för upphandlingen var kort och upprättades tillsammans med både kommunrepresentanter, SKL och Myndigheten för delaktighet (MFD) under våren 2015.

Tunstall hade uteslutits ur det pågående ramavtalet för en lång rad påvisade leveransfel. Då uppkom situationen att endast en av de två kvarstående leverantörernas ramavtal omfattade hela larmkedjan. Detta innebar att den möjlighet till konkurrensutsättning som var syftet med upplägget för ramavtalet uteblev. Arbetet påskyndades därför så att ett nytt ramavtal med flera leverantörer skulle blir klart så fort som möjligt.

I arbetet med det nya förfrågningsunderlaget fördes samtal med representanter från användare, leverantörer, SKL, MFD m.fl. Ambitionen var att justera tidigare förfrågningsunderlag så att de leverans- och kvalitetsproblem som ett flertal kommuner tidigare drabbats av fortsatt skulle undanröjas. Målsättningen var att fortsatt kunna erbjuda ett nationellt ramavtal med bra konkurrens mellan intresserade leverantörer. Ett ramavtal som ska hjälpa kommuner i det första steget mot en digital larmtjänst när det analoga larmen upphör att fungera.

Neat Electronics begär överprövning

Anbudet från Neat Electronics AB kunde inte antas då man inte uppfyllde kraven avseende kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem samt att delar av anbudet var skrivet på spanska och inte svenska som var kravet i förfrågningsunderlaget.

NEAT Electronics valde när tilldelningen gjordes att begära överprövning i Förvaltningsrätten.

NEAT begär att upphandlingen ska göras om. Man anser att SKI brutit mot principerna om likabehandling och transparens genom att inte godta utländska intyg, inte gett Neat möjlighet att få göra förtydliganden under anbudstiden. Vidare anför man i sin talan synpunkter på tydligheten i förfrågningsunderlaget när det gäller de olika anbudsområdena. Vi inväntar nu Förvaltningsrättens beslut i målet. (Mål nr. 3402-16)

Fråga om CE-märkning och uppfyllande av R&TT-direktivet

Under tiden överprövningen pågått har en diskussion uppkommit om huruvida leverantörerna i pågående leveranser av trygghetslarm på vårt ramavtal ”Trygghetslarm och Larmmottagning 2012uppfyller kraven på att larmutrustningen ska vara CE-märkt samt uppfyller det europeiska R&TT-direktivet för klass 1-radioutrustning. Vidare att kommunikationen mellan larmknapp och trygghetstelefon inte kommunicerar via radiofrekvens 868 MHz eller 869 MHz. Vi fick även rapporter om att larmknappens räckvidd understiger ramavtalets krav på en räckvidd som ska vara minst 100 meter.

Allvarliga brister som, om de förkommer, inte har konstaterats vid tidigare kontroller. Vi bad därför samtliga tre leverantörer på ramavtalet, NEAT Electronics, Tunstall AB och Doro Care AB att insända godkänt testprotokoll från SP eller annat ackrediterat provningslaboratorium för att styrka att pågående leveranser uppfyller de krav som ställs i ramavtalet på dessa punkter. Leverantörerna har inkommit med intyg etc. vilka nu granskas för eventuellt fortsatta åtgärder.

Uppfyllande av kraven i nya radioutrustningsdirektivet

Med anledning av det nya radioutrustningsdirektivet (RED), 2014/53/EU, som kommer att tillämpas från den 13 juni 2016 begärde vi att leverantörerna skulle redovisa hur man avser att uppfylla nya direktivets krav. Redovisningarna genomfördes hos oss på SKL Kommentus Inköpscentral veckan innan midsommar och håller nu på att utvärderas.

Metod för att prova trygghetslarm vid leverans

Till detta har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) på uppdrag av MFD tagit fram en provningsmetod där man kan prova olika kommunikationssätt (GSM, IP över Ethernet och framtida nya kommunikationsbärare). Provningsmetoden är hitintills ett utkast och ska kunna användas för att utvärdera om de digitala trygghetslarmen uppfyller krav som bl.a. automatiska testlarm och logg enligt SKL’s och Datainspektionens krav på hur personuppgifter som kommuniceras vid användning av trygghetslarm ska skyddas.

Provningsmetoden syftar till att bli ett bra stöd för de myndigheter som ska ersätta de gamla analoga trygghetslarmen med de nya digitala. Vi har observerat att provningsmetoden eventuellt kan komma att omfatta krav utöver de som vi ställt i nuvarande och pågående upphandling, vilket kräver extra uppmärksamhet hos de kommuner som tillämpar provningsmetoden. Arbetet med att i detalj jämföra SPs provningsmetod med de krav vi har i våra ramavtal pågår. Samtidigt görs kontroll om kraven i provningsmetoden kan tas med i den förnyade konkurrensutsättningen vid avrop.

Leverantörer vinstvarnar men står beredda att leverera

Utöver de juridiska och tekniska diskussioner som förts har media uppmärksammat vår upphandling och skälen bakom Neats överprövning. Som en konsekvens av det som förevarit när vi inte förlängde nuvarande ramavtal med Tunstall samt Neats begäran om överprövning av pågående upphandling har marknaden för digitala trygghetslarm och larmmottagning i stort stannat av helt. Sedan juni 2015 fram till dags dato kan vi se att det har annonserats elva nya upphandlingar. Behoven av digitala trygghetslarm som ersätter de analoga kvarstår och leverantörerna meddelar att lagren är fulla och man står beredda att påbörja leveranser så snart överprövningen är över.

Vi har i media kunnat följa Doro som vinstvarnade i juli och som då spådde ett lägre helårsresultat än förväntat. Med detta följde att vd:n för dotterbolaget Doro Care fick lämna sin tjänst.

SCAIP utvecklas som europeisk standard för trygghetslarm!

Den svenska protokollstandarden SCAIP har antagits som grund i framtagandet av en framtida Europeisk digital standard för trygghetslarm. Arbetet bedrivs inom CENELEC TC 79 Alarm systems och dess arbetsgrupp WG4 Social alarm systems. Läs mer om just det här arbetet i Peter Waldenströms rapport här.

Leverantörer på väg att bilda branschförening

De tre leverantörerna Doro Care, Tunstall och Neat Electronics har nu påbörjat arbetet med att bilda en branschförening för leverantörer inom området trygghetslarm. En spännande och framförallt nödvändig satsning. Att de skulle bildas en branschförening för leverantörer av trygghetslarm har varit ett önskemål som både vi och MFD framfört. Det ingick även som ett av målen i MFDs regeringsuppdrag.

Summa summarum

Vi får fortsatt nästan dagligen frågor från ansvariga i kommuner om när överprövningen avslutas så att man kan fullfölja det ansvarsfyllda arbetet med att ersätta de analoga larmen med digitala. Stor kritik riktas mot leverantörernas beteende och det är förståeligt. I inget annat ”köp – säljförfaranden” tillåts leverantörer obstruera kunders uttryckliga behov och vilja som inom upphandlingsområdet. Att civilministern nu lovar initiativ för en skärpning av möjligheterna för leverantörer att överpröva upphandlingar bådar gott. Ser man till konsekvensen av den pågående upphandlingen så tror jag även leverantörer vars familjer och anhöriga nu inte får vara med om det digitala teknikskiftet håller med.

Flera frågor återstår som sagt för att skiftet från den analoga tekniken till den digitala inom området trygghetslarm ska bli verklighet. Fortfarande finns stora skillnader mellan vad marknaden kan erbjuda och det som önskas från både oss som upphandlar ramavtal inom området och de intressegrupper som redan ser nästa utvecklingsfas inom trygghetsområdet. Att skynda långsamt och ta ”elefanten i skivor” har varit vår strategi som jag fortfarande anser vara den klokaste vägen att gå.

Just nu inväntar vi förvaltningsrättens besked och jag hoppas att vi därefter kan lägga de trätor som den gett upphov till handlingarna och att leveranserna av den nya digitala tekniken kommer igång. Vi är redo för att ge både stöd och hjälp i kommunernas avropsarbete. Likaså stöd i leveranskontroll och implementering. Vi förbereder också tekniska leveranskontroller för att säkerställa att de ramavtalsvillkor som vi satt upp också följs i leveransen till våra beställare.