Två regeringsuppdrag för att stärka barns rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel. Regeringen ger också uppdrag till Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér