Uppdrag åt Kammarkollegiet att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa (dnr S2015/07777/FS), uppdrar regeringen åt Kammarkollegiet att utbetala medel enligt den fördelning som anges i bilagan.