Uppdrag åt Socialstyrelsen att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. I uppdraget ingår även att göra årliga mätningar av väntetider inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska vidare analysera orsaker och konsekvenser av skillnader i tillgänglighet.