Uppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfart och kustsjöfart

Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket att, i nära samarbete med Trafikverket analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventuella hinder mot en utveckling samt vid behov föreslå åtgärder i syfte att främja förutsättningarna för sjöfartens gods- och persontransporter.