Uppdrag att lämna förslag på miljöåtgärder inom ramen för landsbygdsprogrammet

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att föreslå åtgärder i syfte att förbättra måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt Myllrande våtmarker. De föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras inom ramen för landsbygdsprogrammet.