Uppdrag att lämna förslag till framstegs-rapporter om genomförandet av den svenska partnerskapsöverenskommelsen 2014–2020

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige och Statens jordbruksverk att och senast den 30 april 2017 respektive senast den 30 april 2019 lämna ett gemensamt förslag till s.k. framstegsrapporter om läget i genomförandet av den svenska partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2014–2020. Tillväxtverket ska ha en samordnande roll i genomförandet av uppdraget och fortlöpande samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).