Uppdrag att lyssna på barns och ungas erfarenheter av ojämställdhet

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att inhämta barn och ungas egna erfarenheter av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen