Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att aktivt bidra till att genomföra Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan om Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen KOM(2009)248, i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177, nedan kallad Östersjöstrategin.