Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer

Regeringen beslutar att ge Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att tillsammans med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur. Samverkansstrukturen ska bidra till att IVO kan göra en samlad sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och återkoppla detta till berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.

Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Regeringen, Gabriel Wikström