Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

Regeringen gav den 3 december Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda och genomföra uppdrag inom området fallprevention.