Uppdrag att utreda förutsättningarna för att kompensera järnvägsföretagen genom införlivande av artikel 34 i SERA-direktivet

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i enlighet med vad som anges nedan under rubriken Uppdraget utreda förutsättningarna för att kompensera järnvägsföretagen i enlighet vad som anges i artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, för det s.k. SERA-direktivet genom att artikeln införlivas i svensk lagstiftning.
Regeringsuppdrag Från Näringsdepartementet