Uppdrag att utveckla en metod för överförbarhet av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseffektivitet i klinisk vardag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får i uppdrag att ta fram en metod för att göra det möjligt att använda data från kliniska läkemedelsstudier som referens vid uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet