Uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar

Beslut om tillstånd till kliniska läkemedelsprövningar på människor ska fattas så som Europaparlamentets och rådets förordning anger. Läkemedelsverket och de regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala tar gemensamt fram strukturer och samarbetsformer för detta.