Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen 2014−2020

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket och Statens jordbruksverk, i egenskap av förvaltande myndigheter för regionalfondsprogrammen respektive landsbygdsprogrammet, att samverka kring frågeställningar, inklusive uppföljningar och utvärderingar, som rör bredbandsutbyggnad inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014−2020.