Uppdrag om styrning respektive organisering och ansvarsfördelning rörande vissa pågående nationella uppdrag på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur en strategisk, tydlig och hållbar styrning respektive organisering och ansvarsfördelning kan uppnås avseende de pågående nationella uppdrag som Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK), Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Socialstyrelsen har på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor.