Uppdrag till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att
1. genomlysa ärenden om misstänkt människohandel med barn mellan 2015–2016,
2. fortsätta att bidra till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande samt barnhemsturism.