Upphandling av bostadshus är annonserad

Upphandlingen Bostadshus 2016 är nu annonserad för leverantörer. Företag som är intresserade kan ansöka om att få delta i upphandlingen och därmed kunna bli leverantör av bostäderna i ramavtalet.

Upphandlingen genomförs som konkurrenspräglad dialog. Det innebär att ett slutligt förfrågningsunderlag kommer att utformas efter en dialog med ett antal utvalda leverantörer. Dessa utvalda leverantörer får sedan inkomma med anbud.

Konkurrenspräglad dialog

Det är första gången upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog används av oss. Vår bedömning är att upphandlingen är av en sådan komplicerad karaktär att en konkurrenspräglad dialog behövs. En dialog med leverantörerna på marknaden kan bidra till att avtalet möter behovet i kommunerna på ett bättre sätt än genom ett traditionellt upphandlingsförfarande.

– Vi vet också att flera leverantörer har efterfrågat större möjlighet till dialog i den kommande upphandlingsprocessen, säger Rickard Andersson som är projektledare för upphandlingen.

Stort intresse för avtalet

Myndigheter som vill använda våra ramavtal måste redan innan en upphandling annonseras anmäla sitt intresse för att ha möjlighet att köpa på ett kommande avtal. För upphandlingen Bostadshus 2016 har intresset varit extra stort. Fler myndigheter än vad som är vanligt i våra upphandlingar har anmält sig för att kunna avropa på det kommande avtalet. Framförallt är det kommunala bolag.

Om Bostadshus 2016

Upphandlingen Bostadshus 2016 genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har beslutat att bostäder för alla är ett prioriterat område. En gemensam upphandling för kommuner och kommunala bolag bedöms göra det enklare för landets kommuner att kunna köpa flexibla och hållbara bostadshus med hög kvalitet och som kan uppföras snabbt till lägre kostnad i många olika miljöer.

– Förutom att underlätta för kommuner att erbjuda bostäder med god kvalitet har vi en förhoppning att upphandlingen också ska stimulera branschen att utveckla sina byggsystem för att kunna öka kvalitet och effektivitet i produktionen, menar Rickard Andersson.