Utredning om åtgärder mot höga partikelhalter i tätort

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna i bl.a. Stockholm. Till utredare har kammarrättsrådet Petter Classon utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015.

Pressmeddelande: Utredning om åtgärder mot höga partikelhalter i tätort
Dir. 2014:32 Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort
Mer om regeringens arbete för bättre luftkvalitet

Finansdepartementet,
6 mars 2014