Utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Regeringen har idag tillsatt en utredning för att utvärdera möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. Utredningen kommer se över hur samordningen mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB kan förbättras. En samordning av statens innehav av bredbandsinfrastruktur kan leda till ökad bredbandstäckning och stärkta möjligheter för fler att få ta del av digitaliseringens möjligheter. Utredningen kommer ledas av Åsa Torstensson och uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur
Frågor och svar om utredningen

Näringsdepartementet,
21 augusti 2014