Utredning om ett svenskt tonnageskattesystem

Utredningen om Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen överlämnar idag sitt betänkande till regeringen. Utredningen lägger fram ett förslag till ett svenskt tonnageskattesystem som innebär att rederiets inkomst beräknas schablonmässigt utifrån fartygets nettotonnage och inte utifrån det faktiska resultatet av näringsverksamheten.

SOU 2015:4 Ett svenskt tonnageskattesystem

Finansdepartementet,
6 februari 2015