Utvärdering av ESV:s prognoser för 2015

I sin årliga rapport till regeringen har Ekonomistyrningsverket (ESV) utvärderat sina prognoser för statens budget och den offentliga sektorns finanser. Utvärderingen för 2015 visar att såväl ESV som regeringen underskattade både inkomsterna och utgifterna i statens budget. Utvärderingen visar även att samtliga prognosinstitut underskattat både BNP-tillväxten och den offentliga sektorns finansiella sparande.