”Utvecklad dialog ger mer pricksäkra upphandlingar”

Dialog mellan leverantörer och upphandlande myndigheter förbättrar upphandlingar och gör dem mer relevanta. Det tycker Yvonne Nilsson, anbudschef på Irisgruppen som besökte SKL Kommentus Inköpscentral förra veckan när resultatet för Nöjd anbudsgivarindex (NAGI) presenterades.

För att öka fokus på leverantörerna har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) under hösten genomfört undersökningar i samband med alla upphandlingar. Syftet är att låta leverantörerna komma till tals och mäta hur nöjda de är. Resultatet från undersökningen presenterades förra veckan.

– Vi vill ha återkoppling från de vi samarbetar med, dvs kunder, potentiella anbudsgivare och leverantörer, och därför har vi nu tagit detta steg där vi bett om feedback från leverantörer på fyra upphandlingar som genomförts under hösten, berättar Ted Stalte, leverantörsansvarig på SKI.

Hoppas fler följer efter

Mätningen har resulterat i svar från 42 företag som nu ska analyseras och därefter utgöra grunden för förbättringsåtgärder. Även de företag som valt att inte lämna anbud ingick i undersökningen och det genomsnittliga resultatet hamnade på 7,29 av 10.
Ted hoppas att andra upphandlande organisationer ska inspireras av undersökningen.
– Det vore kul om fler går ut och efterfrågar synpunkter från sina anbudsgivare i samband med upphandlingar. På det sättet kan vi jämföra oss och lära av varandra, säger han och tillägger: de får gärna använda våra frågor!

Mer dialog hjälper kvaliteten

En av leverantörerna som närvarade vid presentationen av NAGI-resultatet var Yvonne Nilsson som arbetar som anbudschef på Irisgruppen som erbjuder funktionsstärkande insatser, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Hon har lång erfarenhet av den offentliga marknaden som hon arbetat nära ända sedan 1999 när hon började på Samhall.

– Det vi kan göra för att förbättra den offentliga marknaden är att utveckla dialogen mellan leverantörer och kommuner och landsting, säger hon, då ökar sannolikheten att rätt saker upphandlas.

Under sin karriär har hon settmycket tid gå åt till upphandlingar av produkter som sedan inte ger en bra lösning på behovet marknaden har.

– Med en tidigare dialog mellan parterna tror jag att upphandlingarna blir mer pricksäkra. Då ökar också samhällsnyttan, säger hon.

Det största hindret för sådan kommunikation tror Yvonne är tidsbrist i kombination med osäkerhet hos många kommuner.

– Många vågar inte riktigt samtala med leverantörerna av rädsla att anklagas för partiskhet men lagen förbjuder inte dialog, säger hon.

Forum för samtal mellan parterna

Hur kan man då underlätta kontakten mellan leverantörer och upphandlande myndigheter?

– Jag tror att det behövs forum att mötas i för att öka förståelsen för varandra, säger Yvonne. Vi behöver prata upphandling på ett brett plan snarare än inför en specifik upphandling.

Hon tycker att initiativ som Almegas branschråd LOU och SKIs leverantörsundersökning är bra steg på vägen.

– Det är positivt när initiativ tas där båda parter blir inblandade.

”Lägsta pris blir alltmer styrande”

Efter sina många år på anbudssidan i flera branscher kan Yvonne urskilja vissa återkommande trender på den offentliga marknaden.

– Tyvärr upplever jag att lägsta pris blir alltmer styrande. Man frångår mer och mer det ekonomiskt mest fördelaktiga, där kvalitet och pris vägs samman, till att bara titta på priset. Den leverantör med lägst pris vinner upphandlingen, säger hon.
Utvecklingen där priset överordnas andra egenskaper, har hon märkt vid olika tidpunkter i flera branscher.

– När jag var i städbranschen såg jag hur priset blev alltmer styrande, samma kurva upptäckte jag några år senare när jag jobbade inom vårdbranschen och sedan slutet på 2016 har jag noterat en liknande tendens även i företagshälsovårdbranschen. Vi får se om det vänder under 2018 eller fortsätter åt det hållet, avslutar hon.