Väl fungerande upplåning och skuldförvaltning

Riksgäldskontoret har bedrivit en kostnadseffektiv statsskuldsförvaltning utan att ta för stora risker. Låga marknadsräntor och starka svenska statsfinanser är dock de viktigaste förklaringarna till varför statens lånekostnader har halverats sedan finanskrisen 2008. De slutsatserna drar regeringen i skrivelsen om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 som överlämnas till riksdagen i dag.

Pressmeddelande: Väl fungerande upplåning och skuldförvaltning
Skr. 2013/14:196 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013

Finansdepartementet,
24 april 2014