Växlar upp kampen mot korruption

Regeringen utser en särskild utredare som får i uppdrag att vässa rättsvårdande myndigheters straffrättsliga verktyg i kampen mot korruption och liknande förtroendeskadligt beteende.

Justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Moderaterna.

”Kampen mot korruption och maktmissbruk är en central del i att stärka rättsstaten och att värna vårt fria och öppna samhälle. Därför växlar vi nu upp reformtakten även inom detta område”, meddelar Gunnar Strömmer (M), justitieminister, och ytterligare tre företrädare för respektive partier i regeringen och regeringsunderlaget (se nedan).

Att Sverige ligger bra till i globala korruptionsindex är något vi ska var stolta över och värna, skriver de fyra på debattplats i Dagens Industri. Men samtidigt finns en risk för en falsk föreställning om att Sverige skulle vara förskonat från allvarliga former av maktmissbruk, hävdar de och fortsätter: Men vårt land, och vår demokrati, är förstås inte immunt mot illvilliga aktörer som på olika sätt försöker utnyttja sitt inflytande.

Organiserad brottslighet

Politikerna framhåller det faktum att korruption alltmer kommit att förknippas med organiserad brottslighet. Exempel visar att kriminella nätverk infiltrerar eller utövar påtryckningar mot offentlig verksamhet i stat och kommun, politiska partier och rättsväsendet. Detta är en mycket allvarlig och systemhotande utveckling som måste brytas, menar partiföreträdarna.

Uppdraget till utredaren har två inriktningar: dels att se över den straffrättsliga lagstiftningen för korruptionsbrott. Syftet är att skapa effektivare verktyg mot denna brottslighet i Sverige och utlandet.

Dessutom ska utredaren se över straffansvaret för tjänstefel. ”Ett skärpt tjänstefelsansvar skulle kunna öka förtroendet för offentlig verksamhet, förbättra rättssäkerheten och samtidigt stärka tjänstemännens ställning gentemot otillbörliga påtryckningar och därmed säkerställa förvaltningens självständighet” menar justitieministern och övriga debattörer.

De skrev under debatten

Undertecknarna av debattinlägget var: Gunnar Strömmer (M), justitieminister, Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare, Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson, Martin Melin (L), talesperson i polisfrågor

Läs mer här.