Viktig information om redovisning av lånefordringar m.m. inför delårsbokslutet

Under 2014 beslutade ESV om nya föreskrifter och allmänna råd om lånefordringar m.m. (se cirkulär 2014:8). Dessa regler behöver vissa berörda myndigheter beakta till delårsrapporten 2015.