Viktigt med tillräcklig valutareserv snabbt till hands vid kris

Riksbanken välkomnar att frågan om det finansiella oberoendet åter utreds av Finansdepartementet, och stödjer flera av förslagen i utkastet till lagrådsremiss. Men Riksbanken måste ha tillräcklig buffert snabbt till hands för att klara en finansiell kris. Sverige har en stor och växande gränsöverskridande banksektor med stora åtaganden och finansiering i utländsk valuta. Det här innebär stora risker för den finansiella stabiliteten och i förlängningen samhällsekonomin. Riksbanken stödjer därför inte förslaget att minska valutareserven. Den kostnad som uppstår för en valutareserv bör betraktas som en försäkringspremie som bör betalas av de banker som skapar likviditetsrisker.