Vildsvin och viltskador

I denna proposition föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att
meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som
inte hålls i hägn.